உனக்கு பிடித்தவைகள் 
அனைத்தும் 
எனக்கு தெரியும்
என்னை உனக்கு 
பிடிக்குமா 
என்பதை தவிர...
Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment